Počasí dnes29 °C, zítra23 °C
Pátek 21. června 2024  |  Svátek má Alois
Bez reklam

Etický kodex

Jakožto redakce se řídíme vlastním etickým kodexem, kodexem Asociace online vydavatelů, metodikou ratingu médií Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a Podmínkami služby Seznam Newsfeed

Etický kodex redakce Drbny

Jakožto redakce dodržujeme zásady etického kodexu, který je neměnný pro všechny členy redakce, včetně všech externích spolupracovníků. Na jeho dodržování dohlíží šéfredaktor, případně vydavatel.

Obsah webu

 1. Pro redakci je prvotní objektivní informování o veškerém dění. Ani jedné straně nestraníme a o daném tématu informujeme vyváženě. Dáváme prostor oběma stranám, a to v poměru 1:1, 2:2, 3:3,…
 2. Vždy je pro nás na prvním místě zájem čtenáře. Nejsme informačním kanálem politických stran či hnutí, firem ani jiných vlivných osob.
 3. Každou informaci ověřujeme z důvěryhodných zdrojů. Neověřená nařčení nejsou pro nás relevantním zdrojem. Každé vydání nepravdivé informace poškozuje nejen dobré jméno novináře, ale především celé redakce.
 4. Informace nezkreslujeme a nepřenášíme do nich osobní antipatie.
 5. Dbáme na vhodné zvolení fotografie u každého článku.
 6. Informace přinášíme v reálném čase, obsah staršího data tedy nevydáváme za nový. Pokud pracujeme se starším materiálem, ověřujeme jeho aktuálnost.
 7. Redaktor je povinen, pokud je to zapotřebí, chránit identitu svých zdrojů.
 8. Jako podstatné bereme informování o faktech, nikoliv vynášení soudů.
 9. Jakákoliv úprava citací nesmí měnit význam tvrzení. Každé takové krácení důkladně zvažujeme.
 10. Veškeré komerční texty označujeme vždy jako „PR text“.
 11. Redaktor si vždy uchovává podklady a nahrávky rozhovorů ke konfliktním tématům, které později můžou sloužit v jakémkoliv dokazovacím řízení či soudním sporu.
 12. U citlivých témat (vraždy, loupeže, znásilnění…) dbáme na dodržení „náhubkového zákona“, týkajícího se zveřejňování informací o obětech trestné činnosti.
 13. Vyhýbáme se jakékoliv formě diskriminace ras, náboženství a podobně.

Vnitřní nastavení redakce

 1. Dbáme na kontrolu textu a vydáváme pouze gramaticky správný obsah.
 2. V případě, že se dozvíme o chybě v textu, neprodleně ji opravíme.
 3. Za svou práci nepřijímáme dary od firem, politických hnutí a jiných třetích osob.
 4. Jakémukoliv zveřejňování textů vlastních aktivit či organizací, ve kterých redaktor působí, předchází informování vydavatele.
 5. Každý redaktor informuje o svém politickém angažmá vydavatele, který musí vyvrátit možný střet zájmů.
 6. Pokud redaktorovi hrozí jakýkoliv střet zájmů, je o něm povinen informovat vydavatele.
 7. Pokud redaktorovi hrozí jakýkoliv postih nebo trestní stíhání spojené s výkonem práce, je o tom povinen informovat vydavatele.
 8. Jakékoliv materiály, důvěrné informace nebo podklady, které redaktor získá k výkonu své profese, nepoužívá ke svému vlastnímu obohacení.
 9. Jakákoliv spolupráce s dalšími médii nepodléhá schválení redaktora, ale vydavatele.

Vystupování redaktora

 1. Redaktor dbá na slušné vystupování nejen na veřejnosti, ale také na sociálních sítích, na telefonu a další elektronické komunikaci.
 2. Redaktor si stojí za svým názorem i v diskuzích, jakoukoliv změnu názoru či uznání chyby odůvodňuje.
 3. Redaktor viditelně odděluje osobní názor od názoru redakce.

Etický kodex je platný od 1. 1. 2018.

Etický kodex Asociace Online Vydavatelů, z.s.

Definice termínů

 • Členský subjekt: Člen Asociace Online Vydavatelů, z.s.
 • Uživatel: Reálná osoba využívající možností a obsahu média Členského subjektu Asociace Online Vydavatelů, z.s.
 • Redaktor: Člen redakce zodpovědný za tvorbu obsahu Členského subjektu Asociace Online Vydavatelů, z.s.

I.
Obecné zásady

 • Vlastnická struktura členského subjektu je veřejně dohledatelná, a to až na úroveň „koncového vlastníka“.
 • Vlastníkem členského subjektu není PR či mediální agentura, politicky exponovaná osoba nebo osoba či subjekt, který v jiných oborech svého podnikání významným způsobem spolupracuje či obchoduje se státem.
 • Statutární orgány či vlastníci členského subjektu nejsou členy politických stran či hnutí.
 • Povinností členského subjektu je zveřejňovat informace správně a bez prodlení. Pokud je to možné, mělo by být ověřeno, zda jsou poskytnuté nebo reprodukované informace správné.
 • Se zdroji zpráv je třeba zacházet kriticky, zejména pokud jejich výroky mohou být zabarveny osobním zájmem nebo úmyslně.
 • Redakce členského subjektu má povinnost rozlišovat mezi faktickými informacemi a komentáři.

II.
Obsahové zásady

 • Členský subjekt se zavazuje, že bude dodržovat redakční standardy, jakými jsou ověřování informací, nestrannost a nezávislost, poskytování prostoru k vyjádření tam, kde to situace vyžaduje a podobně.
 • Členský subjekt nepublikuje citlivé osobní informace u popisovaných osob (zdravotní stav, informace o rodině, bydlišti apod.), aniž by to vyžadoval veřejný zájem. Členský subjekt je v případě publikování takových informací připraven vysvětlit, proč je považoval za nutné publikovat.
 • Členský subjekt nepoutá na svůj obsah „clickbaitovými“ titulky. Forma a obsah titulků a podtitulků musí být opodstatněny dotyčným článkem. Stejné pravidlo platí pro upoutávky na sociálních sítích.
 • Články členského subjektu musí obsahovat jméno či zkratku jejich autora či zdroj. Pokud je uváděna zkratka, musí být na webu dohledatelné jméno autora vystupujícího pod zkratkou.
 • U textů převzatých z jiných webů či zdrojů je nutné doplnit redakcí autorskou nadstavbu, či vlastní zjištění u zpravodajských článků. Pokud téma článku vychází z jiného zdroje/média, je to v textu jednoznačně uvedeno.
 • Veškeré citace obsahu jiných médií jsou redakcí řádně označeny zdrojem.
 • Veškeré fotografie mají redakcí vždy uvedeného autora nebo zdroj původu fotografie.
 • Články členského subjektu nesmí navádět k porušování platných zákonů.

III.
Reklama

 • Veškerá reklama je v médiu členského subjektu řádně a viditelně označena dle pravidel jednotlivých médií.
 • Redakce mohou stanovit pravidla zakazující využití prostoru pro komentáře komerčními subjekty, jakož i používání nepřímé nebo skryté reklamy v tomto prostoru.
 • Reklama v médiu členského subjektu nemá pohoršovat uživatele ani odporovat etickému kodexu média, dobrým mravům a platným zákonům. Členské subjekty chtějí v tomto směru působit i na provozovatele platforem pro programatickou reklamu. Nicméně, média členského subjektu nenesou odpovědnost za reklamu dodanou z programatických platforem.

IV.
Obsah třetích stran

 • Pokud obsah třetí strany neporušuje zákon či kodex média, redakce členského subjektu do obsahu nijak nezasahuje.
 • Všichni členové vydavatelství členského subjektu mají povinnost dbát na to, aby nedocházelo k publikování obsahu, který je nezákonný, porušuje lidskou důstojnost nebo soukromí nebo představuje projevy nenávisti. Je-li to možné, mělo by probíhat takové monitorování před zveřejněním.
 • Členský subjekt musí viditelně zveřejnit na svém webu zásady správy obsahu třetích stran a pravidla, která musí uživatelé dodržovat, aby na své stránky přidávali komentáře nebo jiný obsah. Tato pravidla by měla jasně definovat přípustný obsah třetích stran, nakládání s anonymními komentáři a postupy pro podávání stížností. V ideálním případě vše zmíněné zveřejňuje médium ve svém etickém kodexu, který je pro uživatele webu snadno dostupný.
 • Uživatelům webu členského subjektu by měl být dostupný jednoduchý mechanismus pro nahlášení obsahu třetích stran, který uživatelé považují za nezákonný nebo v rozporu se zásadami webových stránek. Pokud takový mechanismus není zřízen, může ho nahradit jednoduše dohledatelný kontaktní e-mail pro nahlášení závadného obsahu.
 • Pokud jde o komentáře, které představují projevy nenávisti, ohrožují bezpečnost nebo fyzickou integritu jednotlivců nebo mohou způsobit další závažná porušení lidských práv, musí redaktoři a provozovatelé webových stránek členského subjektu zabránit v co nejbližším čase jeho zobrazování. Při opakovaných případech může být autorovi zabráněno ve vkládání dalšího obsahu, který je v rozporu se zákonem či kodexem.
 • V případě, že se pod obsahem objevuje značné množství extrémních nebo nevhodných komentářů, může členský subjekt úplně zablokovat obsah a komentáře třetích stran.
 • Členský subjekt je povinen dbát dodržování zmíněných zásad na všech platformách, které používá k předávání obsahu směrem k uživatelům.

V.
Zasahování do činnosti redakce

 • Je nepřípustné vytváření nátlaku na redakci členského subjektu, jehož následkem má být zadržení a nezveřejnění informací zásadního významu pro veřejnost a vyhovění požadavkům osob mimo redakci na ovlivňování obsahu média.
 • Je nepřípustné, aby novináři členského subjektu byly ukládány úkoly, které jsou v rozporu s novinářským etickým kodexem daného média.
 • Novinářům členského subjektu nesmí být ukládány ani úkoly, které jsou v rozporu s jejich svědomím nebo přesvědčením.
 • Redakce členského subjektu nesmí být svazována nařízeními ovlivňujícími objektivní informování uživatelů.

VI.
Stížnosti

 • Již zveřejněná informace členským subjektem, která se následně ukáže jako fakticky chybná či nepřesná, je bez odkladu opravena.
 • Členský subjekt opravu chyby přiznává, nesnaží se ji maskovat.
 • Členský subjekt má viditelně uveden kontakt pro sdělení stížnosti.
 • O vyřízení stížnosti členský subjekt informuje dotyčného uživatele.

VII.
Ochrana dat o uživatelích

 • Redaktoři členského subjektu by měli zvlášť pečlivě zacházet s anonymním obsahem třetích stran. Anonymitu lze dle práva rozšířit za zvláštních okolností například na děti, oběti násilí nebo jiné zranitelné skupiny. Redaktoři a provozovatelé webových stránek by za normálních okolností měli očekávat, že všichni přispěvatelé budou transparentní a poskytnou legitimní kontakt. Mohou na určitou dobu nebo trvale zablokovat uživatele (anonymní či nikoli), kteří opakovaně porušují pokyny redakce, nebo mohou jejich příspěvky před zveřejněním moderovat.
 • Členské subjekty se zavazují zajistit sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a souvisejícími předpisy.
 • Členské subjekty nesmí podmiňovat uživateli přístup k obsahu webu bez toho, aby uživatel udělil souhlas či nesouhlas se sběrem osobních údajů.
 • Uživateli musí být viditelně umožněno se v danou chvíli nevyjádřit k souhlasu.
 • Veškeré informace týkající se sběru souhlasu osobních údajů musí být uživateli dostupné srozumitelně a musí z nich být patrné, k čemu uživatel dává souhlas a jaké jsou možnosti o jeho odvolání.
 • Členské subjekty pro uživatelské rozhraní pro sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů používají takové řešení, které odpovídá standardům asociace IAB, respektive TCF 2.0.
 • Za a sběr zpracování a zpracování osobních údajů zodpovídá vždy členský subjekt, nikoliv Asociace Online Vydavatelů.

Etický kodex | Plzeňská Drbna - zprávy z Plzně a okolí

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.